ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1

สำหรับระดับ A1 หนังสือจะแบ่งเป็น 2 เล่มนะคะ เรียนเล่ม 1 เล่มนี้จบแล้ว สามารถเรียนเล่ม 2 ต่อได้เลย หนังสือ 2 เล่มจะครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับระดับ A1 ค่ะ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
390฿
116 หน้า
17.1 x 25 x 0.6 CM
0.24 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Play Video

Leçon 1 Masculin et féminin des nationalités | เพศของสัญชาติ
A วิธีการเปลี่ยนรูป nationalités จาก masculin เป็น féminin

Leçon 2 Être au présent de l’indicatif | ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล
A Les pronoms personnels sujets | สรรพนามประธาน
B ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล

Leçon 3 Masculin et féminin des adjectifs et des noms de profession |
เพศของคำคุณศัพท์และคำนามบอกอาชีพ
A วิธีการเปลี่ยน adjectifs และ noms de profession จาก masculin เป็น féminin
B Les exceptions et les particularités | คำยกเว้นและคำพิเศษ

Leçon 4 Singulier et pluriel des adjectifs | รูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำคุณศัพท์
A วิธีการเปลี่ยน adjectifs จาก singulier เป็น pluriel

Leçon 5 Les verbes en -ER au présent de l’indicatif |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER ในรูปปัจจุบันกาล
A ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER (รูปปกติ)
B Les particularités | ลักษณะพิเศษของ verbes en -ER
C Les verbes pronominaux en -ER | กริยาที่กระทำกับตัวเอง

Leçon 6 L’interrogation et la négation simple | ตั้งคำถามและตอบปฏิเสธแบบง่าย
A L’interrogation simple | ตั้งคำถามแบบง่าย
B La négation simple | ตอบปฏิเสธแบบง่าย

Leçon 7 Singulier et pluriel des noms | รูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำนาม
A วิธีการเปลี่ยน noms จาก singulier เป็น pluriel

Leçon 8 Masculin et féminin des noms | เพศของคำนามและคำนำหน้าคำนาม
A Noms masculins | วิธีสังเกตคำนามเพศชาย
B Noms féminins | วิธีสังเกตคำนามเพศหญิง
C Les articles | คำนำหน้าคำนาม

Leçon 9 Les prépositions « à » et « de » devant les articles définis |
คำบุพบท à และ de หน้าคำนำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจง
A « à » + article défini
B « de » + article défini

Leçon 10 Les possessifs | คำบอกความเป็นเจ้าของ
A Les possessifs | คำบอกความเป็นเจ้าของ

Leçon 11 Les démonstratifs | คำบ่งชี้ นี้/นั้น
A Les démonstratifs | คำบ่งชี้ นี้/นั้น

Leçon 12 Avoir au présent de l’indicatif | ผันกริยา Avoir ในรูปปัจจุบันกาล
A ผัน verbe avoir ในรูปปัจจุบันกาล ใช้บอกว่า “มี” และบอกอายุ
B Place de l’adjectif | ตำแหน่งของคำคุณศัพท์
C ใช้ verbe avoir บอกลักษณะภายนอก, ความเจ็บปวด และความขาด
D L’interrogation avec le verbe avoir | ตั้งคำถามกับ verbe avoir

Leçon 13 Localisation | บอกตำแหน่ง
A en / au / aux / à + ประเทศและเมือง
B de / chez / près de / loin de
C ข้างหน้า, ข้างหลัง, ข้างบน, ข้างล่าง, ข้างใน และข้างนอก
D บอกตำแหน่งอื่นๆ

Leçon 14 « Il y a + nom » | รูปประโยค “มี” + คำนาม
A รูปประโยค « Il y a »

Leçon 15 Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ? | นี่คือใคร? & นี่คืออะไร?
A c’est & ce sont | นี่คือ…..
B Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ? | นี่คือใคร? & นี่คืออะไร?
C c’est + adjectif masculin
D c’est กับ ce sont และ il/elle est กับ ils/elles sont

Leçon 16 Les nombres | ตัวเลข
A Les nombres | ตัวเลข
B Les nombres ordinaux | ตัวเลขบอกลำดับ

Leçon 17 L’heure | เวลา
A L’heure | เวลา

Leçon 18 La météo | สภาพอากาศ
A La météo (le temps) | สภาพอากาศ
B Les saisons (en France) | ฤดู (ในประเทศฝรั่งเศส)

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1

สำหรับระดับ A1 หนังสือจะแบ่งเป็น 2 เล่มนะคะ เรียนเล่ม 1 เล่มนี้จบแล้ว สามารถเรียนเล่ม 2 ต่อได้เลย หนังสือ 2 เล่มจะครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับระดับ A1 ค่ะ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
390฿
116 หน้า
17.1 x 25 x 0.6 CM
0.24 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Play Video

Leçon 1 Masculin et féminin des nationalités | เพศของสัญชาติ
A วิธีการเปลี่ยนรูป nationalités จาก masculin เป็น féminin

Leçon 2 Être au présent de l’indicatif | ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล
A Les pronoms personnels sujets | สรรพนามประธาน
B ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล

Leçon 3 Masculin et féminin des adjectifs et des noms de profession |
เพศของคำคุณศัพท์และคำนามบอกอาชีพ
A วิธีการเปลี่ยน adjectifs และ noms de profession จาก masculin เป็น féminin
B Les exceptions et les particularités | คำยกเว้นและคำพิเศษ

Leçon 4 Singulier et pluriel des adjectifs | รูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำคุณศัพท์
A วิธีการเปลี่ยน adjectifs จาก singulier เป็น pluriel

Leçon 5 Les verbes en -ER au présent de l’indicatif |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER ในรูปปัจจุบันกาล
A ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER (รูปปกติ)
B Les particularités | ลักษณะพิเศษของ verbes en -ER
C Les verbes pronominaux en -ER | กริยาที่กระทำกับตัวเอง

Leçon 6 L’interrogation et la négation simple | ตั้งคำถามและตอบปฏิเสธแบบง่าย
A L’interrogation simple | ตั้งคำถามแบบง่าย
B La négation simple | ตอบปฏิเสธแบบง่าย

Leçon 7 Singulier et pluriel des noms | รูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำนาม
A วิธีการเปลี่ยน noms จาก singulier เป็น pluriel

Leçon 8 Masculin et féminin des noms | เพศของคำนามและคำนำหน้าคำนาม
A Noms masculins | วิธีสังเกตคำนามเพศชาย
B Noms féminins | วิธีสังเกตคำนามเพศหญิง
C Les articles | คำนำหน้าคำนาม

Leçon 9 Les prépositions « à » et « de » devant les articles définis |
คำบุพบท à และ de หน้าคำนำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจง
A « à » + article défini
B « de » + article défini

Leçon 10 Les possessifs | คำบอกความเป็นเจ้าของ
A Les possessifs | คำบอกความเป็นเจ้าของ

Leçon 11 Les démonstratifs | คำบ่งชี้ นี้/นั้น
A Les démonstratifs | คำบ่งชี้ นี้/นั้น

Leçon 12 Avoir au présent de l’indicatif | ผันกริยา Avoir ในรูปปัจจุบันกาล
A ผัน verbe avoir ในรูปปัจจุบันกาล ใช้บอกว่า “มี” และบอกอายุ
B Place de l’adjectif | ตำแหน่งของคำคุณศัพท์
C ใช้ verbe avoir บอกลักษณะภายนอก, ความเจ็บปวด และความขาด
D L’interrogation avec le verbe avoir | ตั้งคำถามกับ verbe avoir

Leçon 13 Localisation | บอกตำแหน่ง
A en / au / aux / à + ประเทศและเมือง
B de / chez / près de / loin de
C ข้างหน้า, ข้างหลัง, ข้างบน, ข้างล่าง, ข้างใน และข้างนอก
D บอกตำแหน่งอื่นๆ

Leçon 14 « Il y a + nom » | รูปประโยค “มี” + คำนาม
A รูปประโยค « Il y a »

Leçon 15 Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ? | นี่คือใคร? & นี่คืออะไร?
A c’est & ce sont | นี่คือ…..
B Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ? | นี่คือใคร? & นี่คืออะไร?
C c’est + adjectif masculin
D c’est กับ ce sont และ il/elle est กับ ils/elles sont

Leçon 16 Les nombres | ตัวเลข
A Les nombres | ตัวเลข
B Les nombres ordinaux | ตัวเลขบอกลำดับ

Leçon 17 L’heure | เวลา
A L’heure | เวลา

Leçon 18 La météo | สภาพอากาศ
A La météo (le temps) | สภาพอากาศ
B Les saisons (en France) | ฤดู (ในประเทศฝรั่งเศส)

มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่
มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านสนับสนุนทุกสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสของโมนะคะ

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้