ขอเวลาซักนิด เขียนรีวิวให้โมนิดนึงนะคะ Merci !
5/5
ขอเวลาซักนิด เขียนรีวิวให้โมนิดนึงนะคะ Merci !
5/5

วีดีโอฟรีสำหรับ
หนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 2

วีดีโออธิบาย ฟรี ! ทุกหัวข้อสำหรับหนังสือเล่มนี้ ถูกเรียงไว้ให้ตามด้านล่างนี้นะคะ

Leçon 1 La quantité exprimée | บอกปริมาณ

A Les mesures | บอกปริมาณพร้อมหน่วยวัด
B Les quantités | บอกปริมาณที่ไม่มีหน่วย

Play Video

Leçon 2 Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้

A Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ B เปรียบเทียบคำนำหน้าคำนามทั้ง 3 ชนิด

Play Video

Leçon 3 La comparaison | การเปรียบเทียบ

A La comparaison avec un adjectif/un adverbe

Play Video

B La comparaison avec l’adjectif « bon » et l’adverbe « bien »

Play Video

C La comparaison de quantité | การเปรียบเทียบจำนวน

Play Video

D Le superlatif | ขั้นที่สุด

Play Video

Leçon 4 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 2)

A Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe)

Play Video

Leçon 5 Aller au présent de l’indicatif | ผันกริยา Aller บอกไปในรูปปัจจุบันกาล

A Le verbe « aller » au présent de l’indicatif

Play Video

Leçon 6 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (3e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)

A Les verbes en -IR du type « partir » au présent de l’indicatif (3e groupe)

B Verbes ที่ผันเหมือน « partir » แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -IR

Play Video

C Les verbes en -IR du type « venir » au présent de l’indicatif (3e groupe)

D โครงสร้าง venir de/d’ + « verbe à l’infinitif »

Play Video

Leçon 7 Faire au présent de l’indicatif | ผันกริยา Faire ในรูปปัจจุบันกาล

A Le verbe « faire » au présent de l’indicatif

B ใช้ « faire » บอกทำกิจกรรมทางกีฬา

C ใช้ « faire » บอกทำงานบ้าน

Play Video

Leçon 8 Les verbes en -DRE, -IRE et -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -DRE, -IRE และ -TRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)

A Les verbes en -DRE au présent de l’indicatif (3e groupe)

Play Video

B Les verbes en -IRE au présent de l’indicatif (3e groupe)

Play Video

C Les verbes en -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe)

Play Video

Leçon 9 Les verbes en -OIR et -OIRE au présent de l’indicatif (3e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -OIR และ -OIRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)

A Les verbes « vouloir », « pouvoir » et « devoir » au présent de l’indicatif

Play Video

B Le verbe « savoir » au présent de l’indicatif

Play Video

C Les verbes « croire » et « voir » au présent de l’indicatif

Play Video

D Les verbes « boire » et « recevoir » au présent de l’indicatif

Play Video

Leçon 10 Le futur proche | อนาคตอันใกล้หรือคาดเดาได้

A Le futur proche

Play Video

Leçon 11 Le passé composé avec l’auxiliaire avoir | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา avoir

A Le passé composé | avoir + participe passé des verbes en -ER (1er groupe)

Play Video

B avoir + participe passé des verbes en -IR (2e groupe)

Play Video

C avoir + participe passé avec une terminaison en -u

Play Video

D avoir + participe passé : autres verbes

Play Video

Leçon 12 Le passé composé avec l’auxiliaire être | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา être

A Le passé composé avec l’auxiliaire « être »

Play Video

Leçon 13 L’imparfait | อดีตกาลเกิดขึ้นประจำหรือต่อเนื่อง

A L’imparfait

Play Video

Leçon 14 Le futur simple | รูปอนาคต futur simple

A Le futur simple

Play Video

B Le futur simple : cas particuliers

Play Video

Leçon 15 Prépositions de temps | คำบุพบทบอกเวลา

A Prépositions de temps

Play Video

Leçon 16 Qui? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? | ใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร? เท่าไหร่? ทำไม?

A L’interrogation | การตั้งคำถาม

Play Video

Leçon 17 Que? Qu’est-ce que? Quoi? | อะไร?

A Que? Qu’est-ce que? Quoi? : อะไร?

Play Video

Leçon 18 Quel? Quels? Quelle? Quelles? | อันไหน?

A Quel? Quels? Quelle? Quelles? : อันไหน?

Play Video

Leçon 19 La négation | การตอบปฏิเสธ

A La négation : ne…..pas, ne…..jamais, ne……plus

Play Video

B ne + verbe + rien : ไม่…..อะไร | ne + verbe + personne : ไม่…..ใคร

Play Video

Leçon 20 Le pronom « en » | คำสรรพนาม « en »

A Le pronom « en »

Play Video

Leçon 21 Le pronom « y » | คำสรรพนาม « y »

A Le pronom « y »

Play Video

Leçon 22 Les pronoms toniques | คำสรรพนาม pronoms toniques

A Les pronoms toniques

Play Video

Leçon 23 Les pronoms compléments d’objet direct | คำสรรพนามของกรรมตรง

A Les pronoms compléments d’objet direct

Play Video

Leçon 24 Les pronoms compléments d’objet indirect | คำสรรพนามของกรรมรอง

A Les pronoms compléments d’objet indirect

Play Video

Leçon 25 Les pronoms relatifs qui et que | คำสรรพนามใช้เชื่อมประโยค qui และ que

A Le pronom relatif « qui »

Play Video

B Le pronom relatif « que »

Play Video