ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 2

เนื้อหาเล่มนี้จะต่อมาจากหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับ A1 เล่ม 1 ต้องมีพื้นฐานจากเล่ม 1 มีก่อนถึงจะเรียนเล่มนี้ได้นะคะ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
430฿
168 หน้า
17.5 x 25 x 0.9 CM
0.33 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Play Video

Leçon 1 La quantité exprimée | บอกปริมาณ
A Les mesures | บอกปริมาณพร้อมหน่วยวัด
B Les quantités | บอกปริมาณที่ไม่มีหน่วย

Leçon 2 Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
A Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
B เปรียบเทียบคำนำหน้าคำนามทั้ง 3 ชนิด

Leçon 3 La comparaison | การเปรียบเทียบ
A La comparaison avec un adjectif/un adverbe
B La comparaison avec l’adjectif « bon » et l’adverbe « bien »
C La comparaison de quantité | การเปรียบเทียบจำนวน
D Le superlatif | ขั้นที่สุด

Leçon 4 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 2)
A Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe)

Leçon 5 Aller au présent de l’indicatif | ผันกริยา Aller บอกไปในรูปปัจจุบันกาล
A Le verbe « aller » au présent de l’indicatif

Leçon 6 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (3e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes en -IR du type « partir » au présent de l’indicatif (3e groupe)
B Verbes ที่ผันเหมือน « partir » แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -IR
C Les verbes en -IR du type « venir » au présent de l’indicatif (3e groupe)
D โครงสร้าง venir de/d’ + « verbe à l’infinitif »

Leçon 7 Faire au présent de l’indicatif | ผันกริยา Faire ในรูปปัจจุบันกาล
A Le verbe « faire » au présent de l’indicatif
B ใช้ « faire » บอกทำกิจกรรมทางกีฬา
C ใช้ « faire » บอกทำงานบ้าน

Leçon 8 Les verbes en -DRE, -IRE et -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -DRE, -IRE และ -TRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes en -DRE au présent de l’indicatif (3e groupe)
B Les verbes en -IRE au présent de l’indicatif (3e groupe)
C Les verbes en -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) 

Leçon 9 Les verbes en -OIR et -OIRE au présent de l’indicatif (3e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -OIR และ -OIRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes « vouloir », « pouvoir » et « devoir » au présent de l’indicatif
B Le verbe « savoir » au présent de l’indicatif
C Les verbes « croire » et « voir » au présent de l’indicatif
D Les verbes « boire » et « recevoir » au présent de l’indicatif

Leçon 10 Le futur proche | อนาคตอันใกล้หรือคาดเดาได้
A Le futur proche

Leçon 11 Le passé composé avec l’auxiliaire avoir | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา avoir
A Le passé composé | avoir + participe passé des verbes en -ER (1er groupe)
B avoir + participe passé des verbes en -IR (2e groupe)
C avoir + participe passé avec une terminaison en -u
D avoir + participe passé : autres verbes

Leçon 12 Le passé composé avec l’auxiliaire être | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา être
A Le passé composé avec l’auxiliaire « être »

Leçon 13 L’imparfait | อดีตกาลเกิดขึ้นประจำหรือต่อเนื่อง
A L’imparfait

Leçon 14 Le futur simple | รูปอนาคต futur simple
A Le futur simple
B Le futur simple : cas particuliers

Leçon 15 Prépositions de temps | คำบุพบทบอกเวลา
A Prépositions de temps

Leçon 16 Qui? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? |
ใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร? เท่าไหร่? ทำไม?
A L’interrogation | การตั้งคำถาม

Leçon 17 Que? Qu’est-ce que? Quoi? | อะไร?
A Que? Qu’est-ce que? Quoi? : อะไร?

Leçon 18 Quel? Quels? Quelle? Quelles? | อันไหน?
A Quel? Quels? Quelle? Quelles? : อันไหน?

Leçon 19 La négation | การตอบปฏิเสธ
A La négation : ne…..pas, ne…..jamais, ne……plus
B ne + verbe + rien : ไม่…..อะไร | ne + verbe + personne : ไม่…..ใคร

Leçon 20 Le pronom « en » | คำสรรพนาม « en »
A Le pronom « en »

Leçon 21 Le pronom « y » | คำสรรพนาม « y »
A Le pronom « y »

Leçon 22 Les pronoms toniques | คำสรรพนาม pronoms toniques
A Les pronoms toniques

Leçon 23 Les pronoms compléments d’objet direct | คำสรรพนามของกรรมตรง
A Les pronoms compléments d’objet direct

Leçon 24 Les pronoms compléments d’objet indirect | คำสรรพนามของกรรมรอง
A Les pronoms compléments d’objet indirect

Leçon 25 Les pronoms relatifs qui et que | คำสรรพนามใช้เชื่อมประโยค qui และ que
A Le pronom relatif « qui »
B Le pronom relatif « que »

ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 2

เนื้อหาเล่มนี้จะต่อมาจากหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับ A1 เล่ม 1 ต้องมีพื้นฐานจากเล่ม 1 มีก่อนถึงจะเรียนเล่มนี้ได้นะคะ

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย

ราคา
430฿
168 หน้า
17.5 x 25 x 0.9 CM
0.33 KG
แนะนำหนังสือและสารบัญ
Play Video

Leçon 1 La quantité exprimée | บอกปริมาณ
A Les mesures | บอกปริมาณพร้อมหน่วยวัด
B Les quantités | บอกปริมาณที่ไม่มีหน่วย

Leçon 2 Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
A Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
B เปรียบเทียบคำนำหน้าคำนามทั้ง 3 ชนิด

Leçon 3 La comparaison | การเปรียบเทียบ
A La comparaison avec un adjectif/un adverbe
B La comparaison avec l’adjectif « bon » et l’adverbe « bien »
C La comparaison de quantité | การเปรียบเทียบจำนวน
D Le superlatif | ขั้นที่สุด

Leçon 4 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 2)
A Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe)

Leçon 5 Aller au présent de l’indicatif | ผันกริยา Aller บอกไปในรูปปัจจุบันกาล
A Le verbe « aller » au présent de l’indicatif

Leçon 6 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (3e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes en -IR du type « partir » au présent de l’indicatif (3e groupe)
B Verbes ที่ผันเหมือน « partir » แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -IR
C Les verbes en -IR du type « venir » au présent de l’indicatif (3e groupe)
D โครงสร้าง venir de/d’ + « verbe à l’infinitif »

Leçon 7 Faire au présent de l’indicatif | ผันกริยา Faire ในรูปปัจจุบันกาล
A Le verbe « faire » au présent de l’indicatif
B ใช้ « faire » บอกทำกิจกรรมทางกีฬา
C ใช้ « faire » บอกทำงานบ้าน

Leçon 8 Les verbes en -DRE, -IRE et -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -DRE, -IRE และ -TRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes en -DRE au présent de l’indicatif (3e groupe)
B Les verbes en -IRE au présent de l’indicatif (3e groupe)
C Les verbes en -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) 

Leçon 9 Les verbes en -OIR et -OIRE au présent de l’indicatif (3e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -OIR และ -OIRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes « vouloir », « pouvoir » et « devoir » au présent de l’indicatif
B Le verbe « savoir » au présent de l’indicatif
C Les verbes « croire » et « voir » au présent de l’indicatif
D Les verbes « boire » et « recevoir » au présent de l’indicatif

Leçon 10 Le futur proche | อนาคตอันใกล้หรือคาดเดาได้
A Le futur proche

Leçon 11 Le passé composé avec l’auxiliaire avoir | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา avoir
A Le passé composé | avoir + participe passé des verbes en -ER (1er groupe)
B avoir + participe passé des verbes en -IR (2e groupe)
C avoir + participe passé avec une terminaison en -u
D avoir + participe passé : autres verbes

Leçon 12 Le passé composé avec l’auxiliaire être | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา être
A Le passé composé avec l’auxiliaire « être »

Leçon 13 L’imparfait | อดีตกาลเกิดขึ้นประจำหรือต่อเนื่อง
A L’imparfait

Leçon 14 Le futur simple | รูปอนาคต futur simple
A Le futur simple
B Le futur simple : cas particuliers

Leçon 15 Prépositions de temps | คำบุพบทบอกเวลา
A Prépositions de temps

Leçon 16 Qui? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? |
ใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร? เท่าไหร่? ทำไม?
A L’interrogation | การตั้งคำถาม

Leçon 17 Que? Qu’est-ce que? Quoi? | อะไร?
A Que? Qu’est-ce que? Quoi? : อะไร?

Leçon 18 Quel? Quels? Quelle? Quelles? | อันไหน?
A Quel? Quels? Quelle? Quelles? : อันไหน?

Leçon 19 La négation | การตอบปฏิเสธ
A La négation : ne…..pas, ne…..jamais, ne……plus
B ne + verbe + rien : ไม่…..อะไร | ne + verbe + personne : ไม่…..ใคร

Leçon 20 Le pronom « en » | คำสรรพนาม « en »
A Le pronom « en »

Leçon 21 Le pronom « y » | คำสรรพนาม « y »
A Le pronom « y »

Leçon 22 Les pronoms toniques | คำสรรพนาม pronoms toniques
A Les pronoms toniques

Leçon 23 Les pronoms compléments d’objet direct | คำสรรพนามของกรรมตรง
A Les pronoms compléments d’objet direct

Leçon 24 Les pronoms compléments d’objet indirect | คำสรรพนามของกรรมรอง
A Les pronoms compléments d’objet indirect

Leçon 25 Les pronoms relatifs qui et que | คำสรรพนามใช้เชื่อมประโยค qui และ que
A Le pronom relatif « qui »
B Le pronom relatif « que »

มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่
มีวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือสามารถสั่งซื้นออนไลน์ได้ที่

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

 • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
 • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
 • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
 • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
 • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
 • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
 • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านสนับสนุนทุกสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสของโมนะคะ

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้

เพื่อประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทางเราจึงใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่นโยบายคุกกี้