หนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1

“สอนละเอียด เข้าใจง่าย เรียนด้วยตัวเองได้”
ราคา 820฿ (รวม 2 เล่ม)

ถ้าคุณ ...

หนังสือ 2 เล่มนี้ ช่วยคุณได้แน่นอน !!!

หนังสือ 2 เล่มนี้ ประกอบด้วย

รับทันที  ส่วนลด 10%  และโปรโมชั่นอื่นๆของ Shopee
สั่งซื้อพร้อมรับส่วนลดกับร้านนายอินทร์ สั่ง 2 เล่ม ส่งฟรี!
ติดต่อสอบถามค่าจัดส่งไปต่างประเทศ หรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
Play Video

Leçon 1 Masculin et féminin des nationalités | เพศของสัญชาติ
A วิธีการเปลี่ยนรูป nationalités จาก masculin เป็น féminin

Leçon 2 Être au présent de l’indicatif | ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล
A Les pronoms personnels sujets | สรรพนามประธาน
B ผันกริยา Être บอก เป็น/อยู่/คือ ในรูปปัจจุบันกาล

Leçon 3 Masculin et féminin des adjectifs et des noms de profession |
เพศของคำคุณศัพท์และคำนามบอกอาชีพ
A วิธีการเปลี่ยน adjectifs และ noms de profession จาก masculin เป็น féminin
B Les exceptions et les particularités | คำยกเว้นและคำพิเศษ

Leçon 4 Singulier et pluriel des adjectifs | รูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำคุณศัพท์
A วิธีการเปลี่ยน adjectifs จาก singulier เป็น pluriel

Leçon 5 Les verbes en -ER au présent de l’indicatif |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER ในรูปปัจจุบันกาล
A ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -ER (รูปปกติ)
B Les particularités | ลักษณะพิเศษของ verbes en -ER
C Les verbes pronominaux en -ER | กริยาที่กระทำกับตัวเอง

Leçon 6 L’interrogation et la négation simple | ตั้งคำถามและตอบปฏิเสธแบบง่าย
A L’interrogation simple | ตั้งคำถามแบบง่าย
B La négation simple | ตอบปฏิเสธแบบง่าย

Leçon 7 Singulier et pluriel des noms | รูปเอกพจน์และพหูพจน์ของคำนาม
A วิธีการเปลี่ยน noms จาก singulier เป็น pluriel

Leçon 8 Masculin et féminin des noms | เพศของคำนามและคำนำหน้าคำนาม
A Noms masculins | วิธีสังเกตคำนามเพศชาย
B Noms féminins | วิธีสังเกตคำนามเพศหญิง
C Les articles | คำนำหน้าคำนาม

Leçon 9 Les prépositions « à » et « de » devant les articles définis |
คำบุพบท à และ de หน้าคำนำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจง
A « à » + article défini
B « de » + article défini

Leçon 10 Les possessifs | คำบอกความเป็นเจ้าของ
A Les possessifs | คำบอกความเป็นเจ้าของ

Leçon 11 Les démonstratifs | คำบ่งชี้ นี้/นั้น
A Les démonstratifs | คำบ่งชี้ นี้/นั้น

Leçon 12 Avoir au présent de l’indicatif | ผันกริยา Avoir ในรูปปัจจุบันกาล
A ผัน verbe avoir ในรูปปัจจุบันกาล ใช้บอกว่า “มี” และบอกอายุ
B Place de l’adjectif | ตำแหน่งของคำคุณศัพท์
C ใช้ verbe avoir บอกลักษณะภายนอก, ความเจ็บปวด และความขาด
D L’interrogation avec le verbe avoir | ตั้งคำถามกับ verbe avoir

Leçon 13 Localisation | บอกตำแหน่ง
A en / au / aux / à + ประเทศและเมือง
B de / chez / près de / loin de
C ข้างหน้า, ข้างหลัง, ข้างบน, ข้างล่าง, ข้างใน และข้างนอก
D บอกตำแหน่งอื่นๆ

Leçon 14 « Il y a + nom » | รูปประโยค “มี” + คำนาม
A รูปประโยค « Il y a »

Leçon 15 Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ? | นี่คือใคร? & นี่คืออะไร?
A c’est & ce sont | นี่คือ…..
B Qui est-ce ? & Qu’est-ce que c’est ? | นี่คือใคร? & นี่คืออะไร?
C c’est + adjectif masculin
D c’est กับ ce sont และ il/elle est กับ ils/elles sont

Leçon 16 Les nombres | ตัวเลข
A Les nombres | ตัวเลข
B Les nombres ordinaux | ตัวเลขบอกลำดับ

Leçon 17 L’heure | เวลา
A L’heure | เวลา

Leçon 18 La météo | สภาพอากาศ
A La météo (le temps) | สภาพอากาศ
B Les saisons (en France) | ฤดู (ในประเทศฝรั่งเศส)

Play Video

Leçon 1 La quantité exprimée | บอกปริมาณ
A Les mesures | บอกปริมาณพร้อมหน่วยวัด
B Les quantités | บอกปริมาณที่ไม่มีหน่วย

Leçon 2 Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
A Les articles partitifs | คำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
B เปรียบเทียบคำนำหน้าคำนามทั้ง 3 ชนิด

Leçon 3 La comparaison | การเปรียบเทียบ
A La comparaison avec un adjectif/un adverbe
B La comparaison avec l’adjectif « bon » et l’adverbe « bien »
C La comparaison de quantité | การเปรียบเทียบจำนวน
D Le superlatif | ขั้นที่สุด

Leçon 4 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 2)
A Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (2e groupe)

Leçon 5 Aller au présent de l’indicatif | ผันกริยา Aller บอกไปในรูปปัจจุบันกาล
A Le verbe « aller » au présent de l’indicatif

Leçon 6 Les verbes en -IR au présent de l’indicatif (3e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -IR ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes en -IR du type « partir » au présent de l’indicatif (3e groupe)
B Verbes ที่ผันเหมือน « partir » แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -IR
C Les verbes en -IR du type « venir » au présent de l’indicatif (3e groupe)
D โครงสร้าง venir de/d’ + « verbe à l’infinitif »

Leçon 7 Faire au présent de l’indicatif | ผันกริยา Faire ในรูปปัจจุบันกาล
A Le verbe « faire » au présent de l’indicatif
B ใช้ « faire » บอกทำกิจกรรมทางกีฬา
C ใช้ « faire » บอกทำงานบ้าน

Leçon 8 Les verbes en -DRE, -IRE et -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) | ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -DRE, -IRE และ -TRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes en -DRE au présent de l’indicatif (3e groupe)
B Les verbes en -IRE au présent de l’indicatif (3e groupe)
C Les verbes en -TRE au présent de l’indicatif (3e groupe) 

Leçon 9 Les verbes en -OIR et -OIRE au présent de l’indicatif (3e groupe) |
ผันกริยาที่ลงท้ายด้วย -OIR และ -OIRE ในรูปปัจจุบันกาล (กลุ่มที่ 3)
A Les verbes « vouloir », « pouvoir » et « devoir » au présent de l’indicatif
B Le verbe « savoir » au présent de l’indicatif
C Les verbes « croire » et « voir » au présent de l’indicatif
D Les verbes « boire » et « recevoir » au présent de l’indicatif

Leçon 10 Le futur proche | อนาคตอันใกล้หรือคาดเดาได้
A Le futur proche

Leçon 11 Le passé composé avec l’auxiliaire avoir | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา avoir
A Le passé composé | avoir + participe passé des verbes en -ER (1er groupe)
B avoir + participe passé des verbes en -IR (2e groupe)
C avoir + participe passé avec une terminaison en -u
D avoir + participe passé : autres verbes

Leçon 12 Le passé composé avec l’auxiliaire être | อดีตกาลทั่วไปกับกริยา être
A Le passé composé avec l’auxiliaire « être »

Leçon 13 L’imparfait | อดีตกาลเกิดขึ้นประจำหรือต่อเนื่อง
A L’imparfait

Leçon 14 Le futur simple | รูปอนาคต futur simple
A Le futur simple
B Le futur simple : cas particuliers

Leçon 15 Prépositions de temps | คำบุพบทบอกเวลา
A Prépositions de temps

Leçon 16 Qui? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? |
ใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร? เท่าไหร่? ทำไม?
A L’interrogation | การตั้งคำถาม

Leçon 17 Que? Qu’est-ce que? Quoi? | อะไร?
A Que? Qu’est-ce que? Quoi? : อะไร?

Leçon 18 Quel? Quels? Quelle? Quelles? | อันไหน?
A Quel? Quels? Quelle? Quelles? : อันไหน?

Leçon 19 La négation | การตอบปฏิเสธ
A La négation : ne…..pas, ne…..jamais, ne……plus
B ne + verbe + rien : ไม่…..อะไร | ne + verbe + personne : ไม่…..ใคร

Leçon 20 Le pronom « en » | คำสรรพนาม « en »
A Le pronom « en »

Leçon 21 Le pronom « y » | คำสรรพนาม « y »
A Le pronom « y »

Leçon 22 Les pronoms toniques | คำสรรพนาม pronoms toniques
A Les pronoms toniques

Leçon 23 Les pronoms compléments d’objet direct | คำสรรพนามของกรรมตรง
A Les pronoms compléments d’objet direct

Leçon 24 Les pronoms compléments d’objet indirect | คำสรรพนามของกรรมรอง
A Les pronoms compléments d’objet indirect

Leçon 25 Les pronoms relatifs qui et que | คำสรรพนามใช้เชื่อมประโยค qui และ que
A Le pronom relatif « qui »
B Le pronom relatif « que »

คำถามที่พบบ่อย

เรียนได้แน่นอนค่ะ 2 เล่มนี้จะสอนไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐาน อธิบายทุกหัวข้ออย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างขอภาษาฝรั่งเศส

สอบถามได้แน่นอนค่ะ โพสถามคำถามได้ในกลุ่ม FB “พูดภาษาฝรั่งเศส” นี้ทันที ทั้งครูโมและผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสท่านอื่นๆ จะมาช่วยกันตอบคำถามค่ะ

สามารถใช้ช่วยเตรียมตัวได้ค่ะ แต่สำหรับการสอบวัดระดับ จะต้องทำการฝึกฟังและพูดไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ

วีดีโอจะอยู่ในช่อง YouTube “ohlalakabtangmo” หรือบนเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ (บล็อก > วีดีโอฟรี)

มีค่ะ สำหรับหนังสือเล่ม 1 โมจะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนแบบละเอียดมากๆ อธิบายทุกหัวข้อ ทุกแบบฝึกหัด และออกเสียงทุกคำศัพท์ สามารถสมัครเรียน “คอร์สไวยากรณ์ระดับ A1 ภาค 1” เพิ่มเติมได้ค่ะ

สำหรับเล่ม 2 ตอนนี้กำลังเตรียทำคอร์สอยู่ค่ะ

คลิกดูสารบัญและรายละเอียดเพิ่มเติม

รับทันที  ส่วนลด 10%  และโปรโมชั่นอื่นๆของ Shopee
ติดต่อสอบถามค่าจัดส่งไปต่างประเทศ หรือปรึกษาเพิ่มเติม

ประวัติครูแตงโม

วจนธร ตันติธารทอง (Oh là là ! กับแตงโม)

  • สไตล์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจได้ง่าย ตามสโลแกน ภาษาฝรั่งเศส ง่ายกว่าที่คิด
  • ผู้เขียนหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม 1 และเล่ม 2 (วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)
  • ปริญญาโทจากมหาลัยชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส (Top 5 ของสาขา) โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นภาษาฝรั่งเศส
  • นักเรียนทุนปริญญาโท Franco-Thai Scholarship
  • ประสบการณ์การทำงานกับคนฝรั่งเศส ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
  • เจ้าของ Facebook page โอ้ลาล้ากับแตงโม (ohlalakabtangmo) 
  • เจ้าของ YouTube ช่อง ohlalakabtangmo
คุยกับผู้สอนโดยตรง
กด Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล ปรึกษา และติดตามสื่อการสอนภาษาฝรั่งเศสต่างๆ หรือต้องการสอบถามค่าจัดส่งหนังสือไปต่างประเทศ

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่าน
ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสกับโม ผ่านทุกสื่อการสอนนะคะ